«

Hľadať

Srdečne vás vítame na portáli AkzoNobel!

Tešíme sa, že navštevujete náš internetový portál a ďakujeme vám, že sa zaujímate o našu spoločnosť, naše produkty a internetové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane dát platí pre spoločnosť AkzoNobel GmbH a všetky podniky v skupine AkzoNobel (ďalej len súhrnne ako „AkzoNobel“ alebo „my“), ktoré sú sprístupnené cez tento internetový portál. Za spracovanie osobných údajov zodpovedá v zmysle zákona o ochrane dát príslušný subjekt, podnik skupiny AkzoNobel uvedený v tiráži príslušnej stránky.

Ochrana vášho súkromia pri využívaní nášho portálu je pre nás veľmi dôležitá. Preto vás prosíme, aby ste vzali na vedomie nasledujúce informácie:

Anonymné získavanie dát

V zásade môžete navštevovať portál AkzoNobel bez toho, aby ste nám oznámili svoju totožnosť. Pri návšteve zaznamenáme iba IP adresu, ktorá vám bola pridelená, meno vášho poskytovateľa internetových služieb, portál z ktorého ste prešli na náš portál a navštívené stránky spolu s dátumom návštevy. Pokiaľ si z portálu AkzoNobel prevezmete súbor, potom si systém zaznamená aj názov príslušného súboru. Tieto informácie sú vyhodnocované pre štatistické účely. Ako jednotlivý používateľ zostávate v procese anonymný.

  • Získavanie a spracovávanie osobných údajov
  • V zásade sa v sekcii, ktorá slúži na poskytovanie informácií pre zákazníkov 
  • nezískavajú žiadne osobné údaje.


Ak si želáte nadviazať so spoločnosťou AkzoNobel individuálnu komunikáciu, potom sa zisťujú osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle. To sa realizuje napríklad vtedy, keď žiadate o prijatie do voľnej pracovnej pozície, pri online ankete a pri registrácii pre konferenciu. V rámci personalizovaných služieb sú potom vaše registračné údaje využívané na účel, ktorý vám bol oznámený. V záujme prevencie vzniku nedorozumení vám zašle portál AkzoNobel, po prihlásení e-mailovú správu, ktorou spätne potvrdíte svoj súhlas (Double OptIn).

Export a spracovanie dát v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva
Keďže pri poskytovaní bežných informácií pre zákazníkov nie sú získavané žiadne osobné údaje, spoločnosť neposkytuje export údajov do štátov mimo EHS.

Pri využívaní ponúk (personalizované služby), ktoré slúžia pre individuálnu komunikáciu medzi vami a spoločnosťou AkzoNobel, môžu byť osobné údaje využité na naplnenie dohodnutého účelu (napr. žiadosť, otázky o produktoch, rezervácia účasti na konferencii) v rámci koncernu AkzoNobel, čo môže za určitých okolností znamenať aj mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Pre odovzdávanie osobných údajov v rámci koncernu AkzoNobel platí záväzný kódex správania na ochranu osobných údajov (Privacy Code of Conduct). Tento kódex vám zaručuje uznávaný a zaručený spôsob ochrany vášho súkromia a osobných údajov v rámci koncernu AkzoNobel.  

Využívanie a odovzdávanie osobných údajov
Na našich stránkach systém pri získavaní údajov nezískava žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť využité ani odovzdané.

Bez vášho výslovného súhlasu sú vaše osobné údaje získané cez portál AkzoNobel využívané iba na realizáciu a spracovanie vašej požiadavky v rámci vopred opísaných personalizovaných služieb. Mimo toho je využitie údajov na účely reklamy a prieskumu trhu v rámci prispôsobovania elektronických služieb spoločnosti AkzoNobel podmienené vašim predchádzajúcim súhlasom. Využitie vašich údajov pre reklamu prispôsobenú vašim potrebám je taktiež podmienené vašim súhlasom. Okrem toho sa neuskutoční žiadne odovzdanie údajov tretej strane. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať s účinkom na budúce úkony.

Externé odkazy
V záujme optimálnej informácie nájdete na našej strane odkazy, ktoré vás odkazujú na stránky iných subjektov. Pokiaľ to nie je zjavné, potom vás upozorníme na to, že ide iba o externý odkaz. Spoločnosť AkzoNobel nemá žiaden vplyv na obsah a realizáciu stránok iných poskytovateľov. Záruky tohto vyhlásenia o ochrane súkromných údajov sa preto nevzťahujú na tieto stránky.

 

Ďalšie informácie a kontakty
V prípade ďalších otázok na tému "Ochrana súkromných údajov spoločnosti AkzoNobel" si môžete nájsť príslušné odpovede v sekcii FAQ (zoznam najčastejšie kladených otázok s odpoveďami). Okrem toho si môžete vyžiadať informácie o vašich osobných údajoch a zaslať svoje podnety listom alebo prostredníctvom e-mail na nasledujúcej adrese:

Poverenec pre otázky ochrany údajov spoločnosti AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Ochrana osobných údajov - FAQ

Čo sú osobné údaje?
Pod pojmom osobné údaje rozumieme informácie, ktoré je možné priradiť k vašej osobe. To zahŕňa napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. To nezahŕňa informácie, ktoré nie sú priamo spájané s vašou osobou.

Ako definuje pojem reklama a prieskum trhu spoločnosť AkzoNobel?
Po pojmom reklama, prieskum trhu rozumieme informácie o programe produktov (napr. prospekty), informácie o poskytovaných službách (napr. produktové poradenstvo), informácie o programe pre upevnenie zákazníckych vzťahov (napr. konferencie, veľtrhy) a zákaznícke ankety (napr. online anketa o spokojnosti zákazníkov).

Čo sú tzv. súbory cookies?
Súbor cookie je malý súbor dát, ktorý je možné uložiť na váš pevný disk. Tento dátový súbor vytvorí a potom k vám zašle internetový server s ktorým ste prostredníctvom prehliadača (napr. Internet Explorer, Netscape Navigator) nadviazali spojenie. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavených tak, aby ste súbory cookies automaticky akceptovali. Máte však možnosť nastaviť váš prehliadač tak, aby prehliadač odmietal súbory cookies alebo aby ich pred uložením zobrazil. Okrem toho môžete súbory cookies kedykoľvek vymazať z vášho systému (napr. v programe Windows Explorer). Využite prosím príslušnú funkciu vo vašom operačnom systéme alebo pozrite si podpornú stránku pre váš internetový prehliadač.

Využíva spoločnosť AkzoNobel súbory cookies?
Áno, na niektorých našich portáloch využívame súbory cookies. Vo všeobecnosti využívame súbory cookies na vypracovanie štatistickej analýzy záujmu o naše portály. Naše súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a používajú sa len na zistenie početnosti vyvolania nášho portálu. Za týmto účelom sa využívajú súbory s označením session-cookies. Tieto súbory cookies sa po zatvorení vášho prehliadača opäť vymažú. 


Využíva spoločnosť AkzoNobel ďalšie technológie na marketingové a optimalizačné účely?
Na tomto portáli sa pomocou technológie od spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) získavajú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely. Z týchto dát je možné pod pseudonymom zostaviť používateľský profil. Na tento účel môžu byť použité súbory cookies. Pri súboroch cookies ide o menšie textové súbory, ktoré sú uložené v prechodnej pamäti internetového prehliadača návštevníka portálu. Súbory cookies umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa internetového prehliadača. Údaje získané technológiou etracker nebudú bez osobitného súhlasu dotyčnej osoby využité na osobnú identifikáciu a nebudú cez majiteľa pseudonymu spárované s nositeľom údajov. Získavanie a ukladanie údajov je možné odmietnuť so zreteľom na budúce úkony.  

Mám právo na poskytnutie informácií?
Bez ohľadu na to, či sme získali vaše osobné údaje cez internet alebo v písomnom styku (napr. žiadosť, dotaz o produkte, vyžiadanie prospektu) máte samozrejme kedykoľvek nárok na poskytnutie informácie, či máme uložené vaše osobné údaje a aký je ich obsah. V takom prípade sa obráťte na poverenca pre otázky ochrany údajov spoločnosti AkzoNobel. Poskytnutie informácie je bezplatné.

Mám právu na zmenu údajov resp. ich vymazanie?
Spoločnosť AkzoNobel uchováva vaše údaje iba dovtedy, kým sú potrebné pre uskutočnenie požadovaného účelu. Okrem toho máte kedykoľvek právo stiahnuť čiastočne alebo úplne svoj súhlas na používanie údajov s účinkom na budúce úkony. V takom prípade budú vaše príslušné vymazané. Príležitostne sa však môže stať, že vymazanie nie je možné z hľadiska platných zákonov ako je napríklad povinné preukazovanie údajov. V takom prípade budú vaše údaje zablokované a použité iba na splnenie zákonných povinností.

Budú moje údaje odovzdané tretej strane?
Vaše údaje zásadne nebudú odovzdané tretej strane. V rámci spracovania vašich dotazov a využívania našich služieb odovzdávame v prípade potreby vaše osobné údaje pobočkám AkzoNobel alebo povereným poskytovateľom podporných služieb. Títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní v rovnakom rozsahu dodržiavať predpisy na ochranu súkromných údajov a preto v zmysle ochrany osobných údajov nepredstavujú tretiu stranu.

Ako zaobchádza spoločnosť AkzoNobel s „osobitnými druhmi osobných údajov“?
Osobitné druhy osobných údajov sú definované v §3 ods. 9 spolkového zákona o ochrane osobných údajov. Do tejto kategórie patria okrem iného informácie o zdravotnom stave, politickom názore, členstve v odboroch a pod. Tieto dáta podliehajú mimoriadnej ochrane. Máte možnosť navštíviť portály AkzoNobel a využiť kompletnú informačnú ponuku týchto portálov bez toho, aby ste nám tieto špecifické informácie poskytovali. Ak by ste bez vyzvania poskytli spoločnosti AkzoNobel tieto špeciálne typy údajov, potom je to pre spoločnosť AkzoNobel výslovný súhlas v zmysle § 4a ods. 3 spolkového zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť AkzoNobel vám v tomto prípade zaručuje, že bude s týmto osobitným druhom informácií zaobchádza s mimoriadnou opatrnosťou.

Platí toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov aj pre portály iných poskytovateľov?
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre iné portály ako sú portály AkzoNobel, ktoré je možné vyvolať cez odkazy umiestnené na portáloch AkzoNobel. Všimnite si prosím príslušné predpisy o ochrane dát iných poskytovateľov.

Kde môžem požiadať o nahliadnutie do „verejne sprístupneného postupu spracovania“?
V zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov je poverenec pre otázky ochrany údajov povinný na požiadanie sprístupniť „verejnosti“ informácie o postupe automatizačného spracovania osobných dát. Poskytujeme vám tieto informácie trvale na nasledujúcom odkaze:

Verejne sprístupnený postup spracovania (externý odkaz)

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane údajov
Rýchly rozvoj internetu si vyžaduje, aby sme vyhlásenie o ochrane údajov z času na čas upravili. Všímajte si preto prosím aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane dát.

Kontaktná osoba pre otázky alebo osoby, ktoré žiadajú informácie
V prípade otázok, komentárov, sťažností alebo žiadostí o informácie v súvislosti s vyhlásením o ochrane osobných dát a spracovaním vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je pre vás k dispozícii na vyššie uvedenej adrese.

 

Upozornenie o ochrane dát pri použití technológie etracker

Na tomto portáli sa pomocou technológie od spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) získavajú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely. Z týchto dát je možné pod pseudonymom zostaviť používateľský profil. Na tento účel môžu byť použité súbory cookies. Pri súboroch cookies ide o menšie textové súbory, ktoré sú uložené v prechodnej pamäti internetového prehliadača návštevníka portálu. Súbory cookies umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa internetového prehliadača. Údaje získané technológiou etracker nebudú bez osobitného súhlasu dotyčnej osoby využité na osobnú identifikáciu a nebudú cez majiteľa pseudonymu spárované s nositeľom údajov. Získavanie a ukladanie údajov je možné odmietnuť so zreteľom na budúce úkony.

etracker Know Now