«

Hľadať

© 2014 Akzo Nobel Hilden GmbH


Vydavateľ:
Akzo Nobel Hilden GmbH                 
Sikkens Wood Coatings     
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden                        
Nemecko
 
Tel.:  +49 (0)2103 77 - 800 
Fax:  +49 (0)2103 77 - 242 
eMail: sikkens-holzbau-info@akzonobel.com

 

Konateľ: Thierry Paulhan, Dr. Volker Puchta
Sídlo spoločnosti: Kolín, Okresný súd Kolín HRB 31520
DIČ DPH: DE 811 171 420 / DIČ: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: 07496_211013 and AN_200783_080714

Právne upozornenia
Dbajte prosím na práv

Podmienky využívania

Oblasť použitia

Tento portál je prevádzkovaný a udržiavaný spoločnosťou Akzo Nobel GmbH a pridruženými podnikmi spoločnosti AkzoNobel (ďalej len „AkzoNobel“ alebo „my“). Váš prístup na portál a využívanie tohto portálu podlieha nasledujúcim formulovaným podmienkam využívania. Vstupom a používaním tohto portálu vyjadrujete neobmedzený a bezpodmienečný súhlas s dodržiavaním týchto podmienok používania. Ak využívate portál aj na objednávanie, potom sa na to môžu vzťahovať aj ďalšie podmienky.

Ochranné a autorské práva, známkové práva, licencie

Použitie

Obsahy a diela vyhotovené spoločnosťou AkzoNobel na tomto portáli podliehajú nemeckému právnemu poriadku. Všetky príspevky tretích strán (tretia strana je každý, kto nie je časťou koncernu AkzoNobel) musia byť jasne označené. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a každý iný spôsob zužitkovania mimo vymedzení nemeckého právneho poriadku, najmä autorského práva, podliehajú písomnému súhlasu spoločnosti AkzoNobel. Kópie týchto stránok môžu by využité iba v súkromnom sektore, nie však pre komerčné účely. V osobných kópiách portálových stránok nesmie byť obsah žiadnym spôsobom zmenený a musia v ňom zostať nezmenené všetky upozornenia na autorské práva, obchodné značky a ostatné priemyselné vlastnícke práva.

Ochranné a autorské práva, známkové práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky duševné ochranné a autorské práva vzťahujúce sa na obsah tejto stránky, najmä práva vzťahujúce sa na texty, ilustrácie, obrázky, audio alebo video materiály, kód HTML a spínacie polia (ďalej len „obsah“) vlastníctvom AkzoNobel a/alebo podnikov koncernu. Tieto práva zahŕňajú všetky autorské práva, známkové práva a obchodné značky spoločnosti AkzoNobel a/alebo podnikov v skupine.  

Použitie obsahu alebo výňatkov z obsahu bez písomného schválenia spoločnosti AkzoNobel je porušením autorského práva a je preto nezákonné. To platí najmä pre všetky práva využívania ako je napríklad rozmnožovanie, preklad alebo využitie v elektronických systémoch.

Názvy a logá s označením ® sú značky spoločnosti AkzoNobel. Ostatné názvy a logá môžu byť taktiež značkami spoločnosti AkzoNobel. Spoločnosť AkzoNobel získala vo viacerých európskych krajinách licenciu v oblasti prostriedkov pre stavebné nátery.

Licencia


Obsah portálu ani implicitne ani iným spôsobom neudeľuje a neprenáša licencie alebo práva na autorské práva, patenty, obchodné značky alebo iné priemyselné vlastnícke práva spoločnosti AkzoNobel alebo tretej strany.

Obsah a ručenie

Obsah portálu je poskytovaný bezplatne a iba pre informatívne účely a nepredstavuje žiaden podklad pre obchodné vzťahy medzi vami a spoločnosťou AkzoNobel.

Spoločnosť AkzoNobel zodpovedá ako poskytovateľ služby v zmysle § 2 zákona o telemédiách za vlastné obsahy, ktoré poskytuje na využívanie.

Hoci sa spoločnosť AkzoNobel usiluje, aby boli obsahy stále aktuálne a úplné správne, spoločnosť AkzoNobel to nemôže zaručiť. Obsahy môžu byť bez predchádzajúceho oznámenia aktualizované, rozširované, skrátené alebo inak zmenené. Spoločnosť AkzoNobel nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli tretej strane v súvislosti s využívaním týchto obsahov. V prípade nejasností si vyžiadajte právne záväzné informácie priamo od spoločnosti AkzoNobel.

Prevádzkovateľ portálu nemá povinnosť sledovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie (§ 7 odsek 2 zákona o telemédiách). Keď sa spoločnosť AkzoNobel dozvie, že vlastné alebo cudzie obsahy porušujú zákon alebo práva tretej strany, potom ich spoločnosť bezodkladne vymaže.

Finančné údaje

Tento portál obsahuje možno finančné údaje. Tieto finančné údaje, ktoré okrem iného zahŕňajú kurzy akcií, slúžia výlučne všeobecným informačným účelom. Spoločnosť AkzoNobel nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré by prípadne mohli vzniknúť z toho, že tieto finančné údaje priebežne neodrážajú aktuálny stav. Uverejnenie finančných údajov na tomto portáli, ako sú napríklad výročné správy alebo ročné účtovné uzávierky, nepredstavuje oficiálne zverejnenie a preto sa poskytuje bez ručenia.

Tento portál a jeho obsah nepredstavuje výzvu alebo odporúčanie pre akékoľvek investície do cenných papierov spoločnosti AkzoNobel. Návštevníci tohto portálu by nemali svoje rozhodnutie na vklad alebo nákup cenných papierov spoločnosti AkzoNobel zakladať na obsahu tohto portálu. Budúci vývoj a výsledky sa môžu značne odlišovať od pohľadov, názorov alebo očakávaní vyjadrených na tomto portáli.  

Ručenie za informácie a odkazy tretích strán

Informácie poskytované treťou stranou vyjadrujú osobný názor tretej strany. Za tieto informácie nepreberá spoločnosť AkzoNobel žiadnu zodpovednosť ani ručenie.

Tieto stránky obsahujú odkazy na externé portály tretích strán. Na obsah týchto odkazovaných stránok nemá spoločnosť AkzoNobel žiaden vplyv. Za správnosť obsahu zodpovedá vždy príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ, preto spoločnosť AkzoNobel neručí za tieto obsahy. Ak sa spoločnosť AkzoNobel dozvie o porušení práva, príslušný odkaz je okamžite odstránený. Existencia odkazov nepoukazuje na spoluprácu medzi treťou stranou a spoločnosťou AkzoNobel a spoločnosť AkzoNobel tým neodporúča tretiu stranu, jej portál alebo produkty.

Dôvernosť a zasielanie nápadov

Za dodržanie právnych predpisov krajiny z ktorej pristupujete na internetový portál zodpovedáte vy sami. Pokiaľ v týchto ustanoveniach nie je uvedené inak, všetky informácie, ktoré boli od vás sprostredkované cez internetový portál, nie sú považované za dôverné a preto nepodliehajú ustanoveniam ochranného práva. Týmto potvrdzujete, že ste oprávnený na sprostredkovanie týchto informácií a nebudete sprostredkovať informácie, ktoré v zmysle platného práva nie ste oprávnený sprostredkovať. Vzhľadom na povahu internetu vás vyzývame, aby ste nezadávali žiadne informácie, ktoré považujete za dôverné.

Na ochranu našich vlastných záujmov ako aj záujmov našich zákazníkov musíme pristupovať k zasielaniu nevyžiadaných nápadov s mimoriadnou opatrnosťou. Spoločnosť AkzoNobel neakceptuje nevyžiadané zasielanie nápadov mimo ustálených obchodných vzťahov. Mimoriadne dôležitá je v tejto súvislosti skutočnosť, že spoločnosť AkzoNobel nemôže pristupovať k zasielaniu týchto nevyžiadaných nápadov bez jednoznačného obchodného vzťahu. Preto vás žiadame, aby ste nezasielali spoločnosti AkzoNobel cez portál nevyžiadané nápady. Je tu riziko, že nevyžiadané nápady, ktoré sú zaslané bez ochrany, sa stanú všeobecne známe, čím by spoločnosť AkzoNobel bola oprávnená tieto nápady v plnom rozsahu využiť, uplatniť, kopírovať a/alebo priemyselne zužitkovať bez toho, aby musela za to poskytnúť nejakú formu kompenzácie alebo aby sa za to musela niekomu zodpovedať.  

Vymedzenie platnosti

Pokiaľ by podmienky využívania boli čiastočne neplatné alebo by stratili platnosť, neovplyvňuje to platnosť ostatných ustanovení medzi zmluvnými stranami. Namiesto neplatnej časti zavedie spoločnosť AkzoNobel iné ustanovenia, ktoré sú právoplatné a ktorých právny účinok je čo najviac podobný tomu, čo bolo zamýšľané neplatnou časťou pri zohľadnení obsahu a účelu týchto podmienok pre používanie.

Aplikovateľné právo a súdna príslušnosť

Tieto podmienky využívania podliehajú výlučne požiadavkám nemeckého právneho poriadku. Všetky názorové nezhody, ktoré by vznikli v súvislosti s týmito požiadavkami na používanie, najmä názorové nezhody týkajúce sa existencie a platnosti sú v rozhodovacej kompetencii príslušných nemeckých súdov.